Identiteit van de ondernemer

Naam  :  Care4 Stone maakt onderdeel uit van CP Vloeronderhoud BV
Adres  :  Waterlelie 18, 3648 NV, Wilnis
Telefoonnummer  :  +31 (0)6 38 15 34 37
Bereikbaarheid  :  ma t/m za van 09.00 - 18.00 uur
E-mail adres  :  info@care4stone.nl
KvK  :  30188490
BTW nummer  :  NL 812220493B01

 

1. Verzendkosten
Vermelde prijzen van de producten/artikelen zijn in Euro's en inclusief BTW.  Vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Verzendkosten eenmalig per bestelling  : 

€ 4,95 Nederland en België

€ 6,50 Duitsland

> 75,00 euro bestelling  :  gratis
Verzending onder rembours  :  € 13,95 binnen Nederland

De vermelde prijzen kunnen tussen bestelling en levering niet door  Care4Stone worden verhoogd, tenzij het een BTW verhoging betreft.

2. Betaling

Onjuistheden bij betaling in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen direct bij Care4Stone te worden gemeld, per mail of telefonisch. Indien Care4Stone uw betaling niet binnen 10 werkdagen na de bestelling ontvangen, heeft Care4Stone het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Voor achteraf betalen via Billink geldt:
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [naam Klant] in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”


3. Levering

Na ontvangst van uw betaling (iDeal of vooruitbetaling) wordt uw bestelling verwerkt. Overschrijding van het aangegeven leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding    en op annulering van de bestelling, tenzij de overschrijding van het leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4. Retourneren

Wilt u de overeenkomst ontbinden, kunt u ons hier binnen 48 uur na ontvangst van op de hoogte stellen. Uitsluitend artikelen/producten uit ons vaste assortiment kunnen worden geretourneerd.   De producten en/of artikelen dienen in de originele verpakking en in goede, ongebruikte staat te worden geretourneerd. De verzendkosten voor de retournering komen voor uw rekening. De factuurwaarde van desbetreffende producten/artikelen worden tegen retournering   aan u gerestitueerd, exclusief de verzendkosten.

5. Transportschade

Ook indien er onverhoeds schade is ontstaan tijdens het transport, kunt u een foto van het desbetreffende   product/artikel aan ons doen toekomen. Als hieruit blijkt dat het product/artikel onbruikbaar is geworden,   zullen wij het product/artikel opnieuw aan u toesturen. Melding van schade moet binnen  48 uur aan ons kenbaar gemaakt worden.

6. Ruilen

Indien u het product/artikel wilt ruilen, dient u dit 48 uur na ontvangst van de producten/artikelen  aan Care4STone te melden per mail of telefonisch.   De bestelde artikelen/producten dienen, in originele staat en verpakking, aan ons worden te worden geretourneerd. De artikelen/producten kunnen uitsluitend worden geruild wanneer   deze onbeschadigd en ongebruikt zijn. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

7. Foutieve levering of bestelling

Care4Stone zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen    en bij de uitvoering van bestellingen. Controleert u bij ontvangst altijd of het artikel/product dat u ontvangt gelijk is aan het bestelde artikel/product. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een product ontvangen,  welke niet gelijk is aan uw bestelling,   willen wij u vragen dit per mail of telefonisch, zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij zullen de foutieve toezending   herstellen, waarbij de verzendkosten voor onze rekening komen. Mocht blijken dat u per abuis het verkeerde artikel heeft besteld, dient u dit zo spoedig mogelijk per mail aan ons te laten weten. Vermeld in de mail uw naam, het factuurnummer en welke artikelen  het betreft. Geeft u tevens aan of u de artikelen wilt ruilen of retourneren.

8. Garantie

Ondanks de hoge kwaliteit van de producten/artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een product/artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval willen wij u graag zo snel mogelijk voorzien van een passende oplossing. Veel van de door Care4Stone aangeboden producten/artikelen hebben een fabrieksgarantie. Stelt u ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk 5 dagen na ontvangst, op de hoogte van  uw mogelijke aanspraak op garantie. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen Indien de verwerkingsvoorschriften van de producten/artikelen niet juist worden opgevolgd, vervalt de garantie evenals bij oneigenlijk gebruik.

9. Aansprakelijkheid

Alle adviezen zijn zeer nauwkeurig en te goeder trouw verstrekt. Care4Stone heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortkomt uit de inhoud van de verstrekte adviezen.  Care4Stone is tevens niet aansprakelijk voor alle gevolgschade bij het onjuist toepassen en/of het toepassen van de producten en/of artikelen anders dan conform de verwerkingsvoorschriften.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.